22. 8. 2019  4:54 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie
Názov témy anglicky: Novel types of cationic poly(2-oxazolines) for biomedical applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Polyméry nesúce vo svojej štruktúre permanentný kladný alebo záporný náboj predstavujú základné stavebné bloky pre biomateriály využívajúce sa v rôznych biomedicínskych aplikáciách. Príkladom využitia polykyselín alebo polybáz je enkapsulácia buniek, transport liečiv, antimikrobiálna ochrana alebo transfekcia génov. V našom prípade bude výskum zameraný na prípravu katiónových polymérov na báze poly(2-oxazolínov). Výhodou tohto typu polymérov je ich excelentná biokompatibilita a nízka úroveň cytotoxicity a navyše možnosť ich transformácie na katiónové polyméry využitím kontrolovanej hydrolýzy. V priebehu štúdia sa tiež pripravia 4-substituované analógy 2-oxazolínov, ktorých hydrolýzou by sa mali pripraviť chirálne homológy. Kombináciou substituovaných a nesubstituovaných 2-oxazolínov by sa mali pripraviť biomedicínske polyméry s presne definovanými vlastnosťami. V spolupráci s Institute of polymers BAS budú uvedené materiály testované pre transfekciu génov.
Anotácia anglicky: Permanently positively or negatively charged polymers represent fundamental building blocks for biomaterials for various biomedical applications. Polyacids or polybases can be used, for example, in cell encapsulation, drug delivery, antimicrobial protection, or gene transfection. In this work, research will be focused on the preparation of cationic polymers based on poly(2-oxazolines). Main advantages of this type of materials are excellent biocompatibility, very low cytotoxicity, and their possible transformation to cationic polymerization through partial hydrolysis. It is also planned to prepare homologues of 2-oxazolines substituted in position 4. Hydrolysis of polymers from this kind of monomers will provide chiral cationic polymers. Combination of substituted and non-substituted 2-oxazolines will enable to prepare biomedical polymers with thoroughly defined properties. Designed polymeric materials will be tested toward gene transfection in cooperation with Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences in Sofia (Bulgaria).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --