Sep 22, 2019   1:29 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vývoj reverzibilných hydrogélov ako inteligentných materiálov.
Title of topic in English: Development of reversible hydrogels as smart materials.
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Hydrogély svojou trojdimenzionálnou štruktúrou a schopnosťou absorbovať veľké množstvo vody predstavujú unikátny typ materiálov využiteľných v rôznych technologických, biotechnologických a biomedicínskych aplikáciách. Cieľom podávanej témy je príprava stimuli-senzitívnych hydrogélov, ktoré budú obsahovať permanentné sieťovacie miesta a reverzibilné spojenia, čím vznikne materiál schopný vplyvom vonkajších podmienok reverzibilne meniť svoje mechanické a reologické vlastnosti. Permanentné zosietenie sa dosiahne UV alebo radiačným žiarením, kým reverzibilné spojenie sa získa koordinačnou väzbou. Uvedený typ materiálov sa využije pri ochrane predmetov kultúrneho dedičstva, ale poskytuje možnosť využitia v tkanivovom inžinierstve, kontrolovanom uvoľňovaní liečiv, vo vývoji umelých tkanív a pod. Druhý spôsob využitia bude študovaný v spolupráci s University v Ningbo, Čínska akadémia vied.
Annotation in English: Hydrogels are materials able to create 3D network and able to absorb huge amount of water in the inner structure. Therefore, they represent a unique materials exploitable in various applications of chemical engineering, biotechnology, or medicine. The aim of the proposed PhD. topic is the development of stimuli-sensitive hydrogels containing both, permanently cross-links and reversible joints. In such manner, we prepare material able reversibly change mechanical and rheological properties by the change of external stimulus. Permanent cross-linking will be gained by UV or beta radiation, while reversible cross-linking will be done by coordination bonds with transition metals. Proposed materials will be used in the protection of cultural heritage, but they can be used also in tissue engineering, controlled drug delivery, or artificial organs. Second type of applications will be studied in the cooperation with University of Ningbo, Chinese Academy of Sciences.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MACH Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --
D-TPOLMI Technology of Polymer Materials-- not entered -- -- not entered --