23. 9. 2019  21:54 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj reverzibilných hydrogélov ako inteligentných materiálov.
Názov témy anglicky: Development of reversible hydrogels as smart materials.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Hydrogély svojou trojdimenzionálnou štruktúrou a schopnosťou absorbovať veľké množstvo vody predstavujú unikátny typ materiálov využiteľných v rôznych technologických, biotechnologických a biomedicínskych aplikáciách. Cieľom podávanej témy je príprava stimuli-senzitívnych hydrogélov, ktoré budú obsahovať permanentné sieťovacie miesta a reverzibilné spojenia, čím vznikne materiál schopný vplyvom vonkajších podmienok reverzibilne meniť svoje mechanické a reologické vlastnosti. Permanentné zosietenie sa dosiahne UV alebo radiačným žiarením, kým reverzibilné spojenie sa získa koordinačnou väzbou. Uvedený typ materiálov sa využije pri ochrane predmetov kultúrneho dedičstva, ale poskytuje možnosť využitia v tkanivovom inžinierstve, kontrolovanom uvoľňovaní liečiv, vo vývoji umelých tkanív a pod. Druhý spôsob využitia bude študovaný v spolupráci s University v Ningbo, Čínska akadémia vied.
Anotácia anglicky: Hydrogels are materials able to create 3D network and able to absorb huge amount of water in the inner structure. Therefore, they represent a unique materials exploitable in various applications of chemical engineering, biotechnology, or medicine. The aim of the proposed PhD. topic is the development of stimuli-sensitive hydrogels containing both, permanently cross-links and reversible joints. In such manner, we prepare material able reversibly change mechanical and rheological properties by the change of external stimulus. Permanent cross-linking will be gained by UV or beta radiation, while reversible cross-linking will be done by coordination bonds with transition metals. Proposed materials will be used in the protection of cultural heritage, but they can be used also in tissue engineering, controlled drug delivery, or artificial organs. Second type of applications will be studied in the cooperation with University of Ningbo, Chinese Academy of Sciences.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MACH makromolekulová chémia
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov