Sep 21, 2019   4:35 a.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Blokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
Title of topic in English: Block and gradient polymers based on 2-oxazolines as therapeutic and drug delivery systems
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Blokové a gradientové amfifilné kopolyméry predstavujú polymérne materiály s hierarchickou štruktúrou schopné samovoľného usporiadania vo vodných roztokoch, resp. na rozhraní rôznych fáz. Gradientové kopolyméry tvoria usporiadaním vo vode na rozdiel od blokových kopolymérov nanočastice s amorfnou fázou hydrofóbneho jadra, čím sa dosiahne vyššia stabilita pripravených častíc, lepšia enkapsulácia hydrofóbnych liečiv ako aj perspektívne využitie pri inhibícii amyloidnej agregácie. Na prípravu gradientových kopolymérov sa využijú nové typy 2-oxazolínových monomérov obsahujúcich substituované aromatické jadro, kde sa bude sledovať vplyv typu aromatického jadra a prítomných substituentov na neväzbové interakcie s liečivami a samotný vplyv na roztokovú stabilitu, enkapsulačnú kapacitu a in vitro internalizáciu. Súčasťou štúdia by mala byť tiež príprava blokových kopolymérov na báze hydrofilných a hydrofóbnych 2-oxazolínov, ako aj kombinácia hydrofilných a biokompatibilných 2-oxazolínov s hydrofóbnymi a biodegradovateľnými alifatickými polyestermi.
Annotation in English: Block and gradient amphiphilic copolymers represent polymeric materials with hierarchic structure able to self-assemble in aqueous solutions or at the interphase of different phases, respectively. Gradient copolymers can create nanoparticles with amorphous hydrophobic core. Therefore, they can form nanoparticles with higher colloidal stability, more efficient encapsulation of hydrophobic drugs, and also possible utilization in inhibition of amyloid aggregation. New types of 2-oxazoline monomers with substituted aromatic ring will be used for the preparation of gradient copolymers. We will study the effect of type of aromatic ring and substituent on the physical forces with drugs and the effect on colloidal stability, encapsulation capacity, and in vitro internalization. This work should contain also preparation of block copolymers composed of hydrophilic and hydrophobic 2-oxazolines and combination of hydrophilic and biocompatible poly(2-oxazolines) with biodegradable aliphatic polyesters.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MACH Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --
D-MACHxA Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --