21. 8. 2019  20:21 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Blokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
Názov témy anglicky: Block and gradient polymers based on 2-oxazolines as therapeutic and drug delivery systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Blokové a gradientové amfifilné kopolyméry predstavujú polymérne materiály s hierarchickou štruktúrou schopné samovoľného usporiadania vo vodných roztokoch, resp. na rozhraní rôznych fáz. Gradientové kopolyméry tvoria usporiadaním vo vode na rozdiel od blokových kopolymérov nanočastice s amorfnou fázou hydrofóbneho jadra, čím sa dosiahne vyššia stabilita pripravených častíc, lepšia enkapsulácia hydrofóbnych liečiv ako aj perspektívne využitie pri inhibícii amyloidnej agregácie. Na prípravu gradientových kopolymérov sa využijú nové typy 2-oxazolínových monomérov obsahujúcich substituované aromatické jadro, kde sa bude sledovať vplyv typu aromatického jadra a prítomných substituentov na neväzbové interakcie s liečivami a samotný vplyv na roztokovú stabilitu, enkapsulačnú kapacitu a in vitro internalizáciu. Súčasťou štúdia by mala byť tiež príprava blokových kopolymérov na báze hydrofilných a hydrofóbnych 2-oxazolínov, ako aj kombinácia hydrofilných a biokompatibilných 2-oxazolínov s hydrofóbnymi a biodegradovateľnými alifatickými polyestermi.
Anotácia anglicky: Block and gradient amphiphilic copolymers represent polymeric materials with hierarchic structure able to self-assemble in aqueous solutions or at the interphase of different phases, respectively. Gradient copolymers can create nanoparticles with amorphous hydrophobic core. Therefore, they can form nanoparticles with higher colloidal stability, more efficient encapsulation of hydrophobic drugs, and also possible utilization in inhibition of amyloid aggregation. New types of 2-oxazoline monomers with substituted aromatic ring will be used for the preparation of gradient copolymers. We will study the effect of type of aromatic ring and substituent on the physical forces with drugs and the effect on colloidal stability, encapsulation capacity, and in vitro internalization. This work should contain also preparation of block copolymers composed of hydrophilic and hydrophobic 2-oxazolines and combination of hydrophilic and biocompatible poly(2-oxazolines) with biodegradable aliphatic polyesters.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --