26. 8. 2019  5:07 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov.
Názov témy anglicky: Renewable monomers for the preparation of hydrogels.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Využitie monomérov z bioobnoviteľných zdrojov pre prípravu polymérov je vysoko aktuálna téma. Predmetom štúdia je príprava a charakterizácia vlastností polymérnych látok na báze butyrolaktónu. Homopolymerizácia monomérov s butyrolaktónovou štruktúrou, resp. kopolymerizácia s inými monomérmi, poskytuje príležitosť pripraviť nové typy polymérov s širokou škálou vlastností a pre rozmanité aplikácie. Použitá polymerizačná technika má významný vplyv na celkovú polymérnu architektúru makromolekulovej látky. Pri príprave polymérov sa preto využije voľnoradikálová polymerizácia ako aj rôzne typy reverznej-deaktivačnej radikálovej polymerizácie (NMP, ATRP), s ktorými má Ústav polymérov bohaté skúsenosti. V prítomnosti sieťovadla sa pripravia a otestujú hydrogély s absorpčnými vlastnosťami.
Anotácia anglicky: Use of monomers from renewable resources has attracted much attention in last years. The subject of this work is preparation and characterization of butyrolactone based polymers. Homopolymerization of monomers with butyrolactone unit, or copolymerization with other monomers, offer opportunities for preparation of new class of polymers with a wide range of structural complexity, variety of properties and applications. Polymerization technique has a significant impact on the polymeric architecture. Free radical polymerization and various reversible-deactivation radical polymerizations (NMP, ATRP) will be used for a preparation of polymers. Polymerization in the presence of crosslinker yielded hydrogels with absorption properties. This material will be characterized and tested as well.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --