Oct 20, 2019   11:25 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Príprava polymérnych nanočastíc a mikročastíc metódou emulznej a suspenznej polymerizácie.
Title of topic in English: Preperation of polymeric nano- and microparticles via emulsion and suspension polymerization.
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Predmetom štúdia je príprava polymérnych nanočastíc a mikročastíc za využitia rozličných polymerizačných techník. Pri príprave polymérnych častíc sa využije voľnoradikálová emulzná alebo suspenzná polymerizácia ako aj rôzne typy reverznej-deaktivačnej radikálovej polymerizácie (NMP, ATRP), s ktorými má Ústav polymérov bohaté skúsenosti. Touto metodikou dokážeme pripraviť polyméry s cielenou architektúrou a požadovanými vlastnosťami. Zamerať by sme sa chceli predovšetkým na fotochemicky indukovanú meďou sprostredkovanú polymerizáciu monomérov s akrylátovou štruktúrou ako aj monomérov z obnoviteľných zdrojov. Preskúma sa vplyv rôznych parametrov polymerizácie na kontrolu polymerizačného procesu ako aj na veľkosť a distribúciu vzniknutých častíc.
Annotation in English: The subject of this work is preparation and characterization of nano- and microparticles prepared by various polymerization techniques. Emulsion and suspension polymerization will be carried out by free radical or by reversible-deactivation process (NMP, ATRP), thus we can prepare new class of polymers with defined polymeric architecture. The study will be focused mainly on photochemically induced copper mediated reversible deactivation radical polymerization of acrylates and biorenewable monomers. The effect of various parameters of polymerization on the size and dispersity of prepared polymeric particles will be investigated.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MACH Macromolecular Chemistry
D-MACHxA Macromolecular Chemistry