20. 8. 2019  0:42 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príprava polymérnych nanočastíc a mikročastíc metódou emulznej a suspenznej polymerizácie.
Názov témy anglicky: Preperation of polymeric nano- and microparticles via emulsion and suspension polymerization.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Predmetom štúdia je príprava polymérnych nanočastíc a mikročastíc za využitia rozličných polymerizačných techník. Pri príprave polymérnych častíc sa využije voľnoradikálová emulzná alebo suspenzná polymerizácia ako aj rôzne typy reverznej-deaktivačnej radikálovej polymerizácie (NMP, ATRP), s ktorými má Ústav polymérov bohaté skúsenosti. Touto metodikou dokážeme pripraviť polyméry s cielenou architektúrou a požadovanými vlastnosťami. Zamerať by sme sa chceli predovšetkým na fotochemicky indukovanú meďou sprostredkovanú polymerizáciu monomérov s akrylátovou štruktúrou ako aj monomérov z obnoviteľných zdrojov. Preskúma sa vplyv rôznych parametrov polymerizácie na kontrolu polymerizačného procesu ako aj na veľkosť a distribúciu vzniknutých častíc.
Anotácia anglicky: The subject of this work is preparation and characterization of nano- and microparticles prepared by various polymerization techniques. Emulsion and suspension polymerization will be carried out by free radical or by reversible-deactivation process (NMP, ATRP), thus we can prepare new class of polymers with defined polymeric architecture. The study will be focused mainly on photochemically induced copper mediated reversible deactivation radical polymerization of acrylates and biorenewable monomers. The effect of various parameters of polymerization on the size and dispersity of prepared polymeric particles will be investigated.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --