21. 8. 2019  18:09 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Charakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metód
Názov témy anglicky: Characterization of the selected biomacromolecules by electrochemical methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Elektrochemické metódy spolu so spektroskopickými umožňujú štúdium niektorých biochemických vlastností vysokomolekulárnych látok (proteínov, DNA, RNA), ich vzájomných interakcií in vitro a/alebo in vivo ako aj ich interakcií s terapeuticky dôležitými nízkomolekulárnymi látkami, eventuálne detekciu pomocou biosenzorov. Dizertačná práca bude preto okrem iného zameraná na štúdium základných biochemických charakteristík biomakromolekúl a ich vzájomných interakcií a eventuálne prípravu biosenzora. Využité budú elektrochemické, spektrálne, separačné (HPLC), optické a mikroskopické (AFM) metódy. Určitá časť dizertačnej práce bude realizovaná v spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR v Prahe resp. s Biofyzikálním ústavem AV ČR v Brne.
Anotácia anglicky: Electrochemical methods as well as spectroscopic methods are found to be very powerful for biological/biochemical applications. Electrochemical methods have proven to be of great utility in such studies because they provide sensitive measurements and can be combined with other approaches that facilitate the protein–protein, protein D(R)NA, and high molecular compounds low molecular compounds interactions and, moreover, biosensor production. Therefore, the main goal of PhD thesis will be to study basic biochemical properties of selected biomacromolecules using electrochemical, spectroscopic, and microscopic (AFM microscopy) methods, HPLC, and their detection by biosensors. The part of this dissertation will be realized in cooperation with J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry AS CR, Prague, Czech Republic and Institute of Biophysics AS CR, Brno, Czech Republic.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --