25. 8. 2019  22:18 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolity
Názov témy anglicky: Biotechnological evaluation of waste materials for biologically active lipophilic compounds
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je štúdium utilizácie rôznych odpadových materiálov (glycerol, melasa, tuky a oleje, lignocelulózové hydrolyzáty) pomocou tukotvorných mikroorganizmov submerznými a polosuchými kultiváciami na produkciu lipofilných metabolitov. Práca je zameraná na predprípravu odpadových materiálov a na štúdium fyziologickej regulácie metabolických aktivít mikroorganizmov počas kultivačných procesov s cieľom biotechnologickej nadprodukcie cielených biologicky aktívnych látok. Práca prináša jedinečné prepojenie environmentálnych technológií, fermentačných technológií a agrobiotechnológií, kde novo pripravené produkty získané z odpadových materiálov môžu nájsť uplatnenie vo farmaceutickom, potravinárskom, krmovinárskom i energetickom priemysle.
Anotácia anglicky: The aim of the work is focused on study of utilization of various waste materials (glycerol, molasses, fats and oils, lignocellulosic hydrolysates by oleaginous microorganisms during submerged and solid state fermentations for production of lipophilic compounds. The work will deal with pretreatment of waste materials and with study of physiological regulation of metabolic activities of microorganisms during cultivation processes with the aim of overproduction of aimed biologically active compounds. The work excellently joins environmental technologies, fermentation technologies and agrobiotechnologies where newly prepared products obtained from waste materials could be applied in pharmacy, food, feed and energy industry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --