Oct 21, 2019   10:19 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Automatizovaný systém pracoviska robotickej diagnostiky pre nedeštruktívne skúšanie zvarových spojov.
Title of topic in English: Automated system of robotic diagnostics for non-destructive testing of welded joints.
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Annotation: Pre dosiahnutie požadovaného stupňa kvality zvarových spojov komponentov vybraných zariadení je potrebné dodržať špecifické pravidlá pre ich nedeštruktívne skúšanie. Cieľom tejto práce je návrh komplexného automatizovaného systému integrovaného do inteligentného pracoviska robotickej diagnostiky. Súčasťou automatizovaného systému bude súbor inteligentných snímačov, hardvérovo-softvérový nástroj, algoritmy pre vyhodnotenie parametrov kvality zvarových spojov a databáza pre archiváciu údajov.
Annotation in English: To achieve the required quality of welded joints of components of selected devices, specific rules for non-destructive testing must be observed. The aim of this work is to design a complex automated system integrated into the intelligent workplace of robotic diagnostics. The automated system will include a set of intelligent sensors, a hardware-software tool, algorithms for evaluation of weld quality parameters, and a data archiving database.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-RK Robotics and Cybernetics