25. 5. 2020  5:01 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Automatizovaný systém pracoviska robotickej diagnostiky pre nedeštruktívne skúšanie zvarových spojov.
Názov témy anglicky:
Automated system of robotic diagnostics for non-destructive testing of welded joints.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. František Duchoň, PhD., prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov:--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Pre dosiahnutie požadovaného stupňa kvality zvarových spojov komponentov vybraných zariadení je potrebné dodržať špecifické pravidlá pre ich nedeštruktívne skúšanie. Cieľom tejto práce je návrh komplexného automatizovaného systému integrovaného do inteligentného pracoviska robotickej diagnostiky. Súčasťou automatizovaného systému bude súbor inteligentných snímačov, hardvérovo-softvérový nástroj, algoritmy pre vyhodnotenie parametrov kvality zvarových spojov a databáza pre archiváciu údajov.
Anotácia anglicky:
To achieve the required quality of welded joints of components of selected devices, specific rules for non-destructive testing must be observed. The aim of this work is to design a complex automated system integrated into the intelligent workplace of robotic diagnostics. The automated system will include a set of intelligent sensors, a hardware-software tool, algorithms for evaluation of weld quality parameters, and a data archiving database.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-RK robotika a kybernetika