21. 7. 2019  21:35 Daniel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov pre solárne články
Název tématu anglicky: Synthesis and characterization of polymer nanocomposites for solar cells
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Matej Mičušík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Matej Mičušík, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotace: Hlavnou náplňou práce bude vývoj perovskitových (planárnych a mezoporéznych) fotovoltaických solárnych článkov (PSCs) so zlepšenou funkcionalitou, založenenou na rôznych spôsoboch modifikácie rozhraní/povrchu využijúc unikátne vlastnosti nízkodimenzionálnych nanomateriálov a polymérnych kompozitov a inovatívne technologické postupy. Rôzne druhy polymérov a 2D materiálov pre modifikáciu a funkcionalizáciu rozhraní, nové poznatky o fyzikálnych a chemických vlastnostiach a o javoch na rozhraní budú pridanou hodnotou pre vývoj nových PSCs. Hlavnými fyzikálno-chemickými metódami charakterizácie budú Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia (XPS) na charakterizáciu povrchov a rozhraní, Elektrochemická impedančná spektroskopia a Energeticky rozlíšiteľná elektrochemická impedančná spektroskopia na charakterizáciu elektrónovej štruktúry. PSCs budú systematicky analyzované z hľadiska kryštalografickej štruktúry perovskitu, vlastností rozhraní, elektrónovej štruktúry a základných vlastností solárneho článku ako napätie naprázdno, prúd nakrátko, plniaci faktor a fotokonverzná účinnosť. Výstupom by mali byť vysokoúčinné a stabilné PSCs.
Anotace anglicky: The main goal will be the development of perovskite (planar and mesoporous) photovoltaic solar cells(PSCs) with improved functionality applying various interface/surface engineering approaches based on utilization of unique properties of low-dimensional nanomaterials and polymer composite structures and smart technological approaches. Various kinds of polymers and 2D nanomaterials for interface modification and functionalization, new knowledge in terms of the physical and chemical properties and interface phenomena represent added values for new PSCs fabrication. Main physico-chemical methods for characterization wil be X-ray photoelectrone spectroscopy (XPS) to study the surfaces and interfaces, Electrochemical impedance spectroskopy and Energy resolved – electrochemical impedance spectroscopy to study the electronic structure. The PSCs will be analysed systematically from the point of view of crystallographic structure of perovskite, interface properties, electronic structure and basic parameters of solar cell such as the open-circuit voltage, short-circuit current, fill factor and power conversion efficiency. Original knowledge on correlation between the electronic structure, electronic transport properties and interface quality is expected. The output will be the high efficient and stable PSCs.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadáno -- -- nezadáno --