Oct 24, 2019   6:18 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Výskum biokatalytických procesov prípravy prírodných aróm
Title of topic in English: Research of biocatalytic processes for the preparation of natural flavors
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Annotation: Predmetom navrhovanej doktorandskej práce je teoretické a experimentálne štúdium metód prípravy prírodných aróm pomocou biotransformácií katalyzovaných enzýmami a celými bunkami. Cieľom štúdia bude vývoj a charakterizácia systémov slúžiacich na maximálne účinnú biokatalytickú a „prírodne“ akceptovanú fyzikálnu, prípadne chemoenzymatickú premenu prírodných substrátov a prekurzorov na vytipované produkty využívané priemyslom prírodných aróm. Z hľadiska metodického pôjde o výskum vlastností biokatalyzátorov vo voľnej alebo imobilizovanej forme a ich využitia v rôznych typoch reaktorov s cieľom optimalizácie biokatalytických procesov. Vzhľadom na interdisciplinárny charakter výskumu kladie uvedená téma na doktoranda nároky v oblasti mikrobiológie, biochémie, organickej a fyzikálnej chémie a bioinžinierstva.
Annotation in English: The subject of the proposed doctoral thesis is the theoretical and experimental study of methods of preparation of natural flavors by means of enzyme and whole cell catalyzed biotransformations. The aim of the study will be the development and characterization of systems for maximally effective biocatalytic and "naturally" accepted physical or chemo-enzymatic conversion of natural substrates and precursors to selected products used by the natural flavor industry. From a methodological point of view, research will be carried out on the properties of biocatalysts in free or immobilized form and their use in different types of reactors in order to optimize biocatalytic processes. Due to the interdisciplinary nature of the research, the student should be educated in the area of microbiology, biochemistry, organic and physical chemistry, and bioengineering.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-BIOT Biotechnology