27. 6. 2019  2:31 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Výskum biokatalytických procesov prípravy prírodných aróm
Název tématu anglicky: Research of biocatalytic processes for the preparation of natural flavors
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Anotace: Predmetom navrhovanej doktorandskej práce je teoretické a experimentálne štúdium metód prípravy prírodných aróm pomocou biotransformácií katalyzovaných enzýmami a celými bunkami. Cieľom štúdia bude vývoj a charakterizácia systémov slúžiacich na maximálne účinnú biokatalytickú a „prírodne“ akceptovanú fyzikálnu, prípadne chemoenzymatickú premenu prírodných substrátov a prekurzorov na vytipované produkty využívané priemyslom prírodných aróm. Z hľadiska metodického pôjde o výskum vlastností biokatalyzátorov vo voľnej alebo imobilizovanej forme a ich využitia v rôznych typoch reaktorov s cieľom optimalizácie biokatalytických procesov. Vzhľadom na interdisciplinárny charakter výskumu kladie uvedená téma na doktoranda nároky v oblasti mikrobiológie, biochémie, organickej a fyzikálnej chémie a bioinžinierstva.
Anotace anglicky: The subject of the proposed doctoral thesis is the theoretical and experimental study of methods of preparation of natural flavors by means of enzyme and whole cell catalyzed biotransformations. The aim of the study will be the development and characterization of systems for maximally effective biocatalytic and "naturally" accepted physical or chemo-enzymatic conversion of natural substrates and precursors to selected products used by the natural flavor industry. From a methodological point of view, research will be carried out on the properties of biocatalysts in free or immobilized form and their use in different types of reactors in order to optimize biocatalytic processes. Due to the interdisciplinary nature of the research, the student should be educated in the area of microbiology, biochemistry, organic and physical chemistry, and bioengineering.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-BIOT biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --