Sep 17, 2019   2:57 p.m. Olympia
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Selektívne oxidácie alkoholov na nanoštruktúrovaných katalyzátoroch
Title of topic in English: Selective oxidation of alcohols over nanostructuted catalysts
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Annotation: Viaceré karboxylové kyseliny sa v súčasnosti vyrábajú oxidáciou alkoholov ekologicky nepriaznivými oxidačnými činidlami. Cieľom práce bude zamerať sa na prípravu nanočastic kovov na vhodnom nosiči, ktoré selektívne oxidujú alkoholickú funkčnú skupinu na karbonylovú alebo karboxylovú skupinu molekulovým kyslíkom za miernych podmienok. Uvedené zlúčeniny sú dôležité medziprodukty a produkty pre chemické špeciality a farmaceutický priemysel.
Annotation in English: Numerous carboxylic acids are currently produced by oxidation of alcohols using ecologically unfavorable oxidizing agents. The aim of the work will focus on the preparation of metal nanoparticles loaded on a suitable support, which selectively oxidize of alcoholic functional group to the carbonyl or carboxyl group with molecular oxygen under mild conditions. These compounds are important intermediates and products for specialty chemicals and pharmaceutical industryLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-OTTP Organic Technology and Technology of Fuels-- not entered -- -- not entered --