23. 8. 2019  17:54 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Selektívne oxidácie alkoholov na nanoštruktúrovaných katalyzátoroch
Názov témy anglicky: Selective oxidation of alcohols over nanostructuted catalysts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Anotácia: Viaceré karboxylové kyseliny sa v súčasnosti vyrábajú oxidáciou alkoholov ekologicky nepriaznivými oxidačnými činidlami. Cieľom práce bude zamerať sa na prípravu nanočastic kovov na vhodnom nosiči, ktoré selektívne oxidujú alkoholickú funkčnú skupinu na karbonylovú alebo karboxylovú skupinu molekulovým kyslíkom za miernych podmienok. Uvedené zlúčeniny sú dôležité medziprodukty a produkty pre chemické špeciality a farmaceutický priemysel.
Anotácia anglicky: Numerous carboxylic acids are currently produced by oxidation of alcohols using ecologically unfavorable oxidizing agents. The aim of the work will focus on the preparation of metal nanoparticles loaded on a suitable support, which selectively oxidize of alcoholic functional group to the carbonyl or carboxyl group with molecular oxygen under mild conditions. These compounds are important intermediates and products for specialty chemicals and pharmaceutical industryObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-OTTP organická technológia a technológia palív-- nezadané -- -- nezadané --