Oct 24, 2019   6:23 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Elektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubíc
Title of topic in English: Electrical properties of conducting polymers and conducting carbon nanotube materials
State of topic: approved (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Annotation: Z vodivých polymérov a uhlíkových nanotrubíc sa dajú pripraviť nové, netradičné materiály s vysokou konduktivitou. V ich elektrických vlastnostiach sa pozorujú viaceré spoločné charakteristické črty, ktoré doteraz nie sú uspokojivo vysvetlené. Cieľom práce je prispieť k pochopeniu mechanizmu transport náboja v týchto materiáloch. V práci sa budú pripravovať materiály so systematicky sa meniacou štruktúrou a experimentálne sa bude skúmať teplotná závislosť ich konduktivity. Experimentálne výsledky sa budú interpretovať v rámci existujúcich teoretických modelov, prípadne vlastného teoretického modelu, čo umožní vysvetliť pozorované teplotné závislosti konduktivity a určiť niektoré mikroskopické parametre skúmaných materiálov. Podľa záujmu študenta môže mať práca viac experimentálny alebo viac teoretický charakter.
Annotation in English: New unconventional materials with high conductivity can be prepared on the basis of conducting polymers and carbon nanotubes. Several similar and not yet fully understood characteristic features are usually observed in their electrical properties. The aim of the work is to contribute to the study of the charge transport mechanism in these materials. Materials with systematically modified structure will be prepared and the temperature dependence of their conductivity will be experimentally studied. The experimental results will be interpreted in the frame of existing theoretical models or a new theoretical model, allowing to explain the observed temperature dependences of the conductivity and to determine several microscopic parameters of the studied materials. Depending on the interests of the student, the work can be oriented more experimentally or more theoretically.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-FYZ Physical Engineering
D-FYZxA Physical Engineering (in english language)