Oct 13, 2019   11:21 p.m. Koloman
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Elektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubíc
Title of topic in English: Electrical properties of conducting polymers and conducting carbon nanotube materials
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Annotation: Z vodivých polymérov a uhlíkových nanotrubíc sa dajú pripraviť nové, netradičné materiály s vysokou konduktivitou. V ich elektrických vlastnostiach sa pozorujú viaceré spoločné charakteristické črty, ktoré doteraz nie sú uspokojivo vysvetlené. Cieľom práce je prispieť k pochopeniu mechanizmu transport náboja v týchto materiáloch. V práci sa budú pripravovať materiály so systematicky sa meniacou štruktúrou a experimentálne sa bude skúmať teplotná závislosť ich konduktivity. Experimentálne výsledky sa budú interpretovať v rámci existujúcich teoretických modelov, prípadne vlastného teoretického modelu, čo umožní vysvetliť pozorované teplotné závislosti konduktivity a určiť niektoré mikroskopické parametre skúmaných materiálov. Podľa záujmu študenta môže mať práca viac experimentálny alebo viac teoretický charakter.
Annotation in English: New unconventional materials with high conductivity can be prepared on the basis of conducting polymers and carbon nanotubes. Several similar and not yet fully understood characteristic features are usually observed in their electrical properties. The aim of the work is to contribute to the study of the charge transport mechanism in these materials. Materials with systematically modified structure will be prepared and the temperature dependence of their conductivity will be experimentally studied. The experimental results will be interpreted in the frame of existing theoretical models or a new theoretical model, allowing to explain the observed temperature dependences of the conductivity and to determine several microscopic parameters of the studied materials. Depending on the interests of the student, the work can be oriented more experimentally or more theoretically.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-CHF Chemical Physics
D-FCH Physical Chemistry
D-FCHxA Physical Chemistry
D-CHFxA Chemical Physics