9. 8. 2020  1:42 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Elektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubíc
Názov témy anglicky:
Electrical properties of conducting polymers and conducting carbon nanotube materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Anotácia:
Z vodivých polymérov a uhlíkových nanotrubíc sa dajú pripraviť nové, netradičné materiály s vysokou konduktivitou. V ich elektrických vlastnostiach sa pozorujú viaceré spoločné charakteristické črty, ktoré doteraz nie sú uspokojivo vysvetlené. Cieľom práce je prispieť k pochopeniu mechanizmu transport náboja v týchto materiáloch. V práci sa budú pripravovať materiály so systematicky sa meniacou štruktúrou a experimentálne sa bude skúmať teplotná závislosť ich konduktivity. Experimentálne výsledky sa budú interpretovať v rámci existujúcich teoretických modelov, prípadne vlastného teoretického modelu, čo umožní vysvetliť pozorované teplotné závislosti konduktivity a určiť niektoré mikroskopické parametre skúmaných materiálov. Podľa záujmu študenta môže mať práca viac experimentálny alebo viac teoretický charakter.
Anotácia anglicky: New unconventional materials with high conductivity can be prepared on the basis of conducting polymers and carbon nanotubes. Several similar and not yet fully understood characteristic features are usually observed in their electrical properties. The aim of the work is to contribute to the study of the charge transport mechanism in these materials. Materials with systematically modified structure will be prepared and the temperature dependence of their conductivity will be experimentally studied. The experimental results will be interpreted in the frame of existing theoretical models or a new theoretical model, allowing to explain the observed temperature dependences of the conductivity and to determine several microscopic parameters of the studied materials. Depending on the interests of the student, the work can be oriented more experimentally or more theoretically.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CHF chemická fyzika
D-FCH fyzikálna chémia
D-FCHxA fyzikálna chémia
D-CHFxA chemická fyzika