23. 9. 2019  15:38 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Elektricky vodivé polymérne kompozity
Názov témy anglicky: Electrically conducting polymer composites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Anotácia: Elektricky vodivé polymérne kompozity umožňujú kombinovať niektoré výhodné vlastnosti klasických izolačných polymérov (dobre mechanické vlastnosti, nízka hmotnosť a cena, spracovateľnosť pri nízkych teplotách) s vysokou elektrickou konduktivitou vodivých materiálov, ktoré sú použité ako plnivo. Cieľom práce je príprava a skúmanie fyzikálnych, hlavne elektrických vlastností vodivých kompozitov pozostávajúcich z izolačnej polymérnej matrice a nových, netradičných vodivých plnív, ako sú vodivé polyméry a uhlíkové nanotrubice.
Anotácia anglicky: Electrically conducting polymer composites combine advantageous properties of the conventional insulating polymers (good mechanical properties, low density and price, processability at low temperatures) with the high electrical conductivity of the conducting materials used as fillers. The aim of the work is the preparation and study of the physical, especially electrical properties of the conducting composites consisting of an insulating polymer matrix and of new conducting fillers like conducting polymers and carbon nanotubes.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-FYZ fyzikálne inžinierstvo
D-FYZxA fyzikálne inžinierstvo (v anglickom jazyku)