Oct 17, 2019   6:06 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Skoré a stredné štádium hydratácie mnohozložkových cementov.
Title of topic in English: Early and middle stage of multicomponent cement hydration.
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
External educational institution: Institute of Construction and Architecture of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Popri využívaní alternatívnych palív sú mnohozložkové cementy druhou možnosťou, ako sa môže cementárenský priemysel popasovať so zvyšujúcim sa tlakom EÚ na znižovanie emisií. Ich pokračujúci výskum tak nie je len perspektívny, ale aj nevyhnutný z krátkodobého i z dlhodobého hľadiska. Vo všeobecnosti prímesi zlepšujú vlastnosti cementových materiálov troma spôsobmi: výplňovým efektom, urýchlením hydratácie samotných slinkových fáz cementu a puzolánovými či alkalicky aktivovanými reakciami. Každá z prímesí prispieva k jednotlivých vplyvom rôznou mierou a v rôznom čase. Ich účinok sa môže kumulovať, procesy môžu na seba nadväzovať, ale si aj konkurovať. Dizertačná práca bude zameraná na štúdium skorých a stredných štádií hydratácie mnohozložkových, predovšetkým troj- a štvorzložkových, cementových materiálov. Jej hlavným cieľom bude bližšie objasniť mechanizmy hydratácie a ich vzájomné ovplyvňovanie sa s použitím rôznych dostupných analytických metód (in-situ RTG, TG analýza, izotermická kalorimetria, SEM a TEM, FTIR).
Annotation in English: Besides the use of alternative fuels, multicomponent cement systems present the second possibility how the cement industry can face the increasing pressure of EU to decrease greenhouse gas emissions. Their progressing investigation is thus not only perspective, but also necessary from short-term as well as from long-term point of view. In general, additives enhance the properties of cementitious materials by three ways: filler effect, acceleration of clinker phase’s hydration and pozzolanic or alkali activated reactions. Each additive contributes to these effects in different degree and in different time. Their influences can be cumulated, processes can interlock each other or can be competitive. Dissertation study will focus on the investigation of early and middle stages of multicomponent, mainly three and four components, cementitious systems hydration. Its main objective will be to clarify hydration mechanisms and their mutual interactions by means of available analytical technics (in-situ XRD, TG analyses, isothermal calorimetry, SEM, TEM, and FTIR).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials