20. 8. 2019  0:54 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Skoré a stredné štádium hydratácie mnohozložkových cementov.
Názov témy anglicky: Early and middle stage of multicomponent cement hydration.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Popri využívaní alternatívnych palív sú mnohozložkové cementy druhou možnosťou, ako sa môže cementárenský priemysel popasovať so zvyšujúcim sa tlakom EÚ na znižovanie emisií. Ich pokračujúci výskum tak nie je len perspektívny, ale aj nevyhnutný z krátkodobého i z dlhodobého hľadiska. Vo všeobecnosti prímesi zlepšujú vlastnosti cementových materiálov troma spôsobmi: výplňovým efektom, urýchlením hydratácie samotných slinkových fáz cementu a puzolánovými či alkalicky aktivovanými reakciami. Každá z prímesí prispieva k jednotlivých vplyvom rôznou mierou a v rôznom čase. Ich účinok sa môže kumulovať, procesy môžu na seba nadväzovať, ale si aj konkurovať. Dizertačná práca bude zameraná na štúdium skorých a stredných štádií hydratácie mnohozložkových, predovšetkým troj- a štvorzložkových, cementových materiálov. Jej hlavným cieľom bude bližšie objasniť mechanizmy hydratácie a ich vzájomné ovplyvňovanie sa s použitím rôznych dostupných analytických metód (in-situ RTG, TG analýza, izotermická kalorimetria, SEM a TEM, FTIR).
Anotácia anglicky: Besides the use of alternative fuels, multicomponent cement systems present the second possibility how the cement industry can face the increasing pressure of EU to decrease greenhouse gas emissions. Their progressing investigation is thus not only perspective, but also necessary from short-term as well as from long-term point of view. In general, additives enhance the properties of cementitious materials by three ways: filler effect, acceleration of clinker phase’s hydration and pozzolanic or alkali activated reactions. Each additive contributes to these effects in different degree and in different time. Their influences can be cumulated, processes can interlock each other or can be competitive. Dissertation study will focus on the investigation of early and middle stages of multicomponent, mainly three and four components, cementitious systems hydration. Its main objective will be to clarify hydration mechanisms and their mutual interactions by means of available analytical technics (in-situ XRD, TG analyses, isothermal calorimetry, SEM, TEM, and FTIR).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --