Oct 21, 2019   10:16 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Modifikácie prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmy
Title of topic in English: Modification of natural polymer materials with low-temperature atmospheric plasma
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., prof. Ing. Michal Čeppan, PhD., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Annotation: Modifikácie prírodných polymérnych materiálov sú často náročné z hľadiska potreby chemikálií, spotreby energie a vysokých kapitáalových nákladov. Sľubnou sa v tejto oblasti javí nízkoteplotná plazma, umožňujúca pri atmosferickom tlaku modifikovať povrchy a v niektorých prípadoch aj podpovrchové vrstvy prírodných polymérnych materiálov. Výhodou použitia nízkoteplotnej plazmy v procese zvyšovania stability, resp. ochrany objektov a materiálov a ich dezinfekcie a sterilizácie je, že tieto procesy môžu pracovať aj pri nízkych teplotách, t.j. pri teplote okolia. Ďalším pozitívnym efektom je eliminácia používaných chemikálií, resp. možnosť aplikácie ekologicky prijateľných systémov za dosiahnutia požadovanej účinnosti. Zároveň sa dosahuje uskutočnenie viacerých technologických operácií v jednom zariadení a v jednom kroku uplatnením procesov aktivácie, depozície, ablácie, dezinfekcie, sterilizácie a stabilizácie objektov. Študent sa bude podieľať na špecifikácii a riešení hlavných problémov a výziev súvisiacich s aplikáciou plazmy v prostredí súvisiacich druhov priemyslu. Súčasťou predkladaného projektu bude aj jeho spolupráca so špičkovými konzultantmi z tejto oblasti.
Annotation in English: Modifications of natural polymeric materials are often challenging in terms of chemicals, energy consumption and high capital costs. Promising in this area is low-temperature plasma allowing to modify surfaces at atmospheric pressure and, in some cases, sub-surface layers of natural polymeric materials. The advantage of using low-temperature plasma in the process of increasing stability, the protection of objects and materials and their disinfection and sterilization is that these processes can also work at low temperatures (room temperature). Another positive effect is the elimination of the chemicals used, respectively. The possibility of applying environmentally acceptable systems to achieve the desired efficiency. At the same time, several technological operations are carried out in one installation and in one step by the application of activation, deposition, ablation, disinfection, sterilization and stabilization processes. The student will be involved in specifying and addressing major issues and challenges related to plasma application in the environment of related industries. The project will also be part of the project with top consultants in the field.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MACH Macromolecular Chemistry
D-MACHxA Macromolecular Chemistry
D-OMOD Conservation of Heritage Materials and Objects
D-OMODxA Conservation of Heritage Materials and Objects
D-TPOLMI Technology of Polymer Materials
D-TPOLMIxA Technology of Polymer Materials