23. 8. 2019  4:42 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modifikácie prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmy
Názov témy anglicky: Modification of natural polymer materials with low-temperature atmospheric plasma
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., prof. Ing. Michal Čeppan, PhD., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Anotácia: Modifikácie prírodných polymérnych materiálov sú často náročné z hľadiska potreby chemikálií, spotreby energie a vysokých kapitáalových nákladov. Sľubnou sa v tejto oblasti javí nízkoteplotná plazma, umožňujúca pri atmosferickom tlaku modifikovať povrchy a v niektorých prípadoch aj podpovrchové vrstvy prírodných polymérnych materiálov. Výhodou použitia nízkoteplotnej plazmy v procese zvyšovania stability, resp. ochrany objektov a materiálov a ich dezinfekcie a sterilizácie je, že tieto procesy môžu pracovať aj pri nízkych teplotách, t.j. pri teplote okolia. Ďalším pozitívnym efektom je eliminácia používaných chemikálií, resp. možnosť aplikácie ekologicky prijateľných systémov za dosiahnutia požadovanej účinnosti. Zároveň sa dosahuje uskutočnenie viacerých technologických operácií v jednom zariadení a v jednom kroku uplatnením procesov aktivácie, depozície, ablácie, dezinfekcie, sterilizácie a stabilizácie objektov. Študent sa bude podieľať na špecifikácii a riešení hlavných problémov a výziev súvisiacich s aplikáciou plazmy v prostredí súvisiacich druhov priemyslu. Súčasťou predkladaného projektu bude aj jeho spolupráca so špičkovými konzultantmi z tejto oblasti.
Anotácia anglicky: Modifications of natural polymeric materials are often challenging in terms of chemicals, energy consumption and high capital costs. Promising in this area is low-temperature plasma allowing to modify surfaces at atmospheric pressure and, in some cases, sub-surface layers of natural polymeric materials. The advantage of using low-temperature plasma in the process of increasing stability, the protection of objects and materials and their disinfection and sterilization is that these processes can also work at low temperatures (room temperature). Another positive effect is the elimination of the chemicals used, respectively. The possibility of applying environmentally acceptable systems to achieve the desired efficiency. At the same time, several technological operations are carried out in one installation and in one step by the application of activation, deposition, ablation, disinfection, sterilization and stabilization processes. The student will be involved in specifying and addressing major issues and challenges related to plasma application in the environment of related industries. The project will also be part of the project with top consultants in the field.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-OMODxA ochrana materiálov a objektov dedičstva-- nezadané -- -- nezadané --
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --
D-TPOLMIxA technológia polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva-- nezadané -- -- nezadané --