18. 9. 2019  14:16 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Elektrónové stavy v zakázanom pásme organických polovodičov
Názov témy anglicky: Electronic state in the band-gap of organic semiconductors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Abstrakt: Organické polovodiče sú založené na báze polymérov organických molekúl. Geometrické usporiadanie a technologická príprava týchto systémov majú experimentálne pozorovateľný vplyv na ich optické absorpčné vlastnosti, a preto aj na ich použitie vo fotovoltaike. Optické absorpčné vlastnosti sú vo veľkej miere určené elektrónovými stavmi v zakázanom pásme, ktoré možno teoreticky charakterizovať elektrónovou hustotou stavov (DOS) a experimentálne merať pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie, vyvinutej v skupine Dr. Gmucovej a Dr. Nádaždyho na Fyzikálnom ústave SAV (FÚ SAV). Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa s numerickým výpočtom elektrónovej hustoty stavov metódou funkcionálu hustoty (DFT) a následne pre vybrané organické polovodiče, porovnať vypočítané výsledky s nameranými spektrami na FÚ SAV.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoI-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo-- nezadané --
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoI-JFI-JI Jadrové inžinierstvo-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.