16. 6. 2019  21:19 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie a analýza platňovej tektoniky
Názov témy anglicky: Modeling and analysis of plate tectonics
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kollár, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kollár, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá modelovaním a analýzou pohybov, ktoré vznikajú pri pohybe litosferických platní. Teoretická časť popisuje základy teórie pružnosti a návrh matematického modelu pomocou metódy konečných prvkov. Praktická časť prace predstavuje tvorbu konečno prvkového modelu a jeho následný výpočet v prostredí ANSYS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MPM matematicko-počítačové modelovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.