Oct 19, 2019   5:50 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve
Title of topic in English: Expert system for automated hazard identification in process engineering
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Annotation: Za posledné desaťročie prešiel chemický priemysel významnými zmenami, ktoré priniesli nové komplexné výrobné procesy, zväčša prevádzkované pri extrémnych podmienkach. Identifikácia nebezpečenstva sa tak stáva jedným z najdôležitejších aspektov bezpečného návrhu a prevádzkovania procesu. V rámci dizertačnej práce bude navrhnuté softvérové riešenie využívajúce matematické modely a počítačové simulácie na počítačom podporovanú identifikáciu procesného nebezpečenstva. Procedúra samotnej identifikácie nebezpečenstva bude postavená na princípoch HAZOP (z angl. „Hazard and Operability“) štúdie. Vyvinuté softvérové riešenie má potenciál stať sa robustnou pomôckou pre výkon HAZOP štúdií ľudskými expertnými HAZOP tímami a dôležitým nástrojom pre proces rozhodovania sa technológov výroby, procesných inžinierov a operátorov.
Annotation in English: During the last decade, chemical industry has undergone a considerable change introducing new complex manufacturing processes, usually operated in extreme conditions. Under these circumstances, hazard identification becomes one of the most important issues of process design and operation. The dissertation thesis, software solution utilizing mathematical models and computer simulations for the purposes of computer aided hazard identification should be proposed. HAZOP (Hazard and Operability) study principles should be implemented into hazard identification procedure. Developed software solution has a potential to become robust tool for supporting HAZOP studies led by human expert HAZOP teams and an important aid in the decision-making of process engineers and operators.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-CHEI Chemical Engineering
D-CHEIxA Chemical Engineering