28. 5. 2020  10:51 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve
Názov témy anglicky: Expert system for automated hazard identification in process engineering
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD., prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Anotácia:
Za posledné desaťročie prešiel chemický priemysel významnými zmenami, ktoré priniesli nové komplexné výrobné procesy, zväčša prevádzkované pri extrémnych podmienkach. Identifikácia nebezpečenstva sa tak stáva jedným z najdôležitejších aspektov bezpečného návrhu a prevádzkovania procesu. V rámci dizertačnej práce bude navrhnuté softvérové riešenie využívajúce matematické modely a počítačové simulácie na počítačom podporovanú identifikáciu procesného nebezpečenstva. Procedúra samotnej identifikácie nebezpečenstva bude postavená na princípoch HAZOP (z angl. „Hazard and Operability“) štúdie. Vyvinuté softvérové riešenie má potenciál stať sa robustnou pomôckou pre výkon HAZOP štúdií ľudskými expertnými HAZOP tímami a dôležitým nástrojom pre proces rozhodovania sa technológov výroby, procesných inžinierov a operátorov.
Anotácia anglicky:
During the last decade, chemical industry has undergone a considerable change introducing new complex manufacturing processes, usually operated in extreme conditions. Under these circumstances, hazard identification becomes one of the most important issues of process design and operation. The dissertation thesis, software solution utilizing mathematical models and computer simulations for the purposes of computer aided hazard identification should be proposed. HAZOP (Hazard and Operability) study principles should be implemented into hazard identification procedure. Developed software solution has a potential to become robust tool for supporting HAZOP studies led by human expert HAZOP teams and an important aid in the decision-making of process engineers and operators.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CHEI chemické inžinierstvo
D-CHEIxA chemické inžinierstvo