23. 10. 2019  7:58 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Experimentálne a matematické modelovanie splyňovania biomasy v superkritickej vode
Názov témy anglicky: Experimental and mathematical modelling of biomass gasification in supercritical water
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Anotácia: Splyňovanie v superkritickej vode patrí k perspektívnym procesom produkcie vodíka a metánu z biomasy, respektíve odpadových organických látok. Cieľom práce bude experimentálne preskúmať vplyv parametrov procesu, ako je teplota, koncentrácia organických látok v surovine a priestorový čas suroviny v reaktore na výťažky plynných produktov v procese splyňovania biomasy v superkritickej vode, porovnať experimentálne výsledky s výsledkami predpovedanými rovnovážnym modelom a na základe experimentov vytvoriť kinetické modely kvantifikujúce tvorbu plynných produktov v závislosti od rôznych podmienok, pri ktorých proces prebiehal.
Anotácia anglicky: Gasification in supercritical water belongs to prospective processes of production of hydrogen and methane from biomass or waste organic matter, respectively. The aim of disertation work is to experimentally investigate the influence of process parameters such as temperature, concentration of organic substances in feedstock and residence time of reaction mixture in the reactor on yields of gaseous products in biomass gasification in supercritical water, compare experimental results with results predicted by the equilibrium model and on the basis of experiments, to create kinetic models that quantify the formation of gaseous products, depending on the different conditions under which the process has taken placeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CHEI chemické inžinierstvo
D-CHEIxA chemické inžinierstvo