Jun 25, 2019   7:38 p.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Land and Water Resources Management (FCE)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Lyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovania
Title of topic in English: Lysimetric determination of the soil texture class effect on the daily evaporation process
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: RNDr. Andrej Tall, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Andrej Tall, PhD.
External educational institution: Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Strata vody z pôdneho prostredia výparom prostredníctvom povrchu pôdy a vegetačného pokryvu (evapotranspirácia) je priamo merateľná pomocou lyzimetrov. Cieľom práce bude určiť mieru vplyvu pôdneho druhu na denný a sezónny priebeh aktuálnej evapotranspirácie. Údajová základňa pre analýzu bude tvorená meraniami na lyzimetroch s časovým krokom jedna hodina. Štruktúra meraných parametrov bude zahŕňať všetky zložky vodného režimu zóny aerácie skúmaných pôd a meteorologické prvky. Vplyv vybraných pôdnych druhov bude skúmaný za rovnakých meteorologických podmienok.
Annotation in English: Loss of water from the soil by evaporation through topsoil and vegetation cover (evapotranspiration) is directly measurable using lysimeters. The aim of the thesis is to determine the degree of influence of the soil texture class on the daily and seasonal course of the actual evapotranspiration. The data base for the analysis will consist of measurements in lysimeters with a time step of one hour. The structure of the measured parameters will include all components of the water regime of the aeration zone of the investigated soils and meteorological elements. The effect of selected soil texture classes will be investigated under the same meteorological.
Further information: Téma je viazaná na detašované pracovisko ÚH SAV v MichalovciachLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-VHI4 Water Resources Engineering-- not entered -- -- not entered --