Oct 19, 2019   2:35 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Analýza dát a strojové učenie v testovaní softvéru
Title of topic in English: Data analysis and machine learning in software testing
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Annotation: Tvorba softvéru je hlavným biznisom väčšiny IT firiem na Slovensku. V rámci vývoja softvéru má špecifické a významné postavenie testovanie softvéru, ktoré je dôležitou súčasťou celého procesu vývoja softvéru. Na rôznej úrovni sa preto využíva vo všetkých softvérových projektoch. Napriek tomu sa vývojovým tímom často nedarí nastaviť vhodné techniky testovania softvéru ani potrebnú úroveň testovania, tak aby testovanie softvéru bolo efektívne a zároveň umožnilo overiť očakávané vlastnosti. Dostupnosť zdrojových kódov a ich verzií testovaného softvéru ako aj testov samotných umožňuje zapojiť do výskumu v tejto oblasti metódy strojového učenia, ktorými môžeme odhaliť zvyky skúsených programátorov a testerov a navrhovať metódy automatizovaného generovania a údržby testov podobnej kvality ako samotní experti. Ďalším zdrojom dát je prúd dát o výsledkoch testov, ktorý neustále vzniká v softvérových firmách a má veľký potenciál využitia pri návrhu metód riadeného vykonávania testov. S využitím metód umelej inteligencie a odvodzovania nad prúdom dát je možné predikovať pravdepodobnosť odhalenia chyby testom ako aj samotnú množinu testov, ktoré môžu byť ovplyvnené zmenou v zdrojovom kóde. V tejto téme sa predpokladá zapojenie doktoranda do reálnych projektov s priemyselnými partnermi.
Annotation in English: The software development is the main business activity of majority of IT companies in Slovakia. The software testing has a specific and important role within the software development. Every software project involves testing at some point. Despite that, the development teams struggle with setting up suitable scope, conditions and techniques of software testing. Thus, they fail to achieve effectiveness in testing, which does not verify required software properties. Since we nowadays have access to plethora of versions of source code and its tests, possibilities of machine learning utilization open up. Using machine learning, we could discover practices of seasoned programmers and testers and design methods for automated test generation and maintenance in the comparable (to expert) quality. Another source of data are streams of test results, which are common in most software-houses and which have potential to enable research of methods for guided test execution. With the help of artificial intelligence, we could infer the probabilities of bug detection also taking into account the changes in source code. This thesis topic expect the candidate to be involved in real projects with industry partners.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-IIS Intelligent Information Systems
D-IISxA Intelligent Information Systems (study in English)