May 23, 2019   7:24 p.m. Želmíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Skúmanie interakcie človeka so softvérom metódami umelej inteligencie
Title of topic in English: Research of human-computer interaction employing artificial intelligence methods
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Annotation: Podrobné zaznamenávanie správania používateľov interaktívneho softvéru (vrátane použitia senzorov ako sledovač pohľadu) prináša veľa informácií, ktoré môžu byť využité vo viacerých smeroch. Významnou oblasťou využitia sú štúdie použiteľnosti v kontexte vyhodnocovania používateľského zážitku (UX), kedy sa skúmajú reakcie používateľov na prvky a problémy používateľských rozhraní. Inou oblasťou je modelovanie používateľov, kedy sa ich vlastnosti (napr. zručnosti či osobnostné črty) odvodzujú od zaznamenaného správania. Ďalšou oblasťou môže byť výskum nových fenoménov správania, akými sú konzumácia, šírenie a identifikácia nepravdivých správ (fake news), kde je užitočné skúmať, akým spôsobom používatelia rozpoznávajú nepravdivosť informácií v obsahu na webe. Predpokladom využitia zaznamenaného správania je samozrejme to, že sa tieto informácie (získané v podobe početných, no jednoduchých záznamov akcií používateľov) spracujú vhodnými metódami analýzy dát. Tu je široký priestor na uplatnenie metód umelej inteligencie. Výskum doktoranda sa taktiež môže zamerať na pokročilé metódy zaznamenávania správania, napríklad v rámci rozvoja platforiem (napr. UXtweak) na vykonávanie vzdialených štúdií. V tejto téme sa predpokladá priame zapojenie doktoranda do reálnych projektov s priemyselnými partnermi. Je tu možnosť interdisciplinárneho prepojenia, najmä so psychológmi.
Annotation in English: The detailed recording of user behaviour (including the use of sensors such as eye-trackers) in interactive software brings plenty of information that can be used in many ways. There are many field that benefit from this kind of information. In software usability analysis, the reactions of users on user interface elements are analysed. In user modelling, the characteristics such as users’ skills or personality traits are inferred from their behaviour. Detailed user behaviour information are also useful in research of new phenomena of human behaviour, such as consumption, spreading and identification of misinformation and fake news. Here, it is useful to research the ways of how users recognize false information within the web content. The natural precondition for successful utilization of the recorded behaviour is, that the information (gathered in the form of, although numerous, yet low level and simple records of user actions) are processed by suitable data analysis methods. Here, there are many opportunities for the use of methods of artificial intelligence. The research of the doctoral candidate can also focus on advanced methods of behaviour recording, for example in building of platforms for conducting user studies (such as UXTweak). This thesis topic expects the candidate to be involved in real projects with industry partners. There is a possibility of interdisciplinary research, in particular in connection with psychologists.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-IIS Intelligent Information Systems-- not entered -- -- not entered --
D-IISxA Intelligent Information Systems (study in English)-- not entered -- -- not entered --