Oct 23, 2019   4:39 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Optimalizácia a znovupoužitie pri vývoji rozsiahlych softvérových systémov
Title of topic in English: Optimization and Reuse in Development of Large Software Systems
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Annotation: Optimalizácia a znovupoužitie pri vývoji rozsiahlych softvérových systémov Rastúce požiadavky a zložitosť navrhovaných systémov vyžadujú sofistikovaný a kreatívny proces analýzy a návrhu s intenzívnou spoluprácou mnohých expertov s rôznymi špecializáciami, ktorí sú informovaní o reálnom stave a problémoch až v čase analýzy a vývoja. Preto patrí medzi hlavné motivácie tohto výskumu analyzovať a navrhnúť rôzne metódy pre: - kolaboratívny a paralelný vývoj nad spoločnými modelmi pre zvyšovanie produktivity a efektívnosti práce, - vizualizácia paralelných vrstiev s jednotlivými modulmi, prípadmi použitia, verziami, s alternatívnymi a paralelnými tokmi scenárov na zníženie vágnych a redundantných prvkov, na dosiahnutie odľahčenej a optimálnej architektúry, - refaktorovanie a opätovné použitie znalostí v modeloch a zdrojovom kóde, - multidimenzionálna vizualizácia štruktúry zdrojového kódu vo virtuálnej a rozšírenej realite (VR a XR), tém a zdrojov znalostí, kvality (identifikácia vzorov a antivzorov), autorov a používateľov, evolúcie, prepojených s modelom na zníženie kognitívnej záťaže a zložitosti rozsiahlych UML modelov pomocou vrstiev, rozkladajúcich systém na preskúmanie a hlbšie pochopenie, ktoré môže viesť k efektívnejším implementáciám.
Annotation in English: Increasing requirements and the complexity of designed systems require sophisticated and creative process using intensive collaboration of multiple experts with various specializations, which are informed about the real condition and problems just in time of analysis and construction. Therefore, the main motivation of this research is to analyse and propose the various methods for: - collaborative and parallel development on the shared models, increasing the productivity and work efficiency, - visualizing parallel layers with particular components, use cases, versions, alternative and parallel flows to reduce the vague and redundant elements to reach the lean and optimal architecture, - refactoring and reusing of the knowledge sources in the models and the source code, - VR or XR multidimensional visualization of source code structure, topics and knowledge sources, quality (patterns and anti-patterns), authors and users, evolution, interconnected with the model to reduce the cognitive load and complexity of the exact and large UML models using the layers decomposing system for exploring and deeper understanding that can lead to more effective applications.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-IIS Intelligent Information Systems
D-IISxA Intelligent Information Systems (study in English)