Oct 23, 2019   2:19 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Analýza dát
Title of topic in English: Data Analytics
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
Annotation: Súčasná doba je charakterizovaná generovaním veľkého množstva dát rôznych typov, ktoré je potrebné efektívne spracovávať. Informácie obsiahnuté v nich často pomáhajú podporiť správnosť a presnosť procesov rozhodovania, preto sa vývoj metód analýzy údajov stáva dôležitou súčasťou výskumu v informatike. Z rôznych dôvodov nie sú tradičné metódy spracovania všeobecne použiteľné, preto treba hľadať nové prístupy. Aktuálnou oblasťou výskumu sú úlohy optimalizácie v energetike, ale predmetom záujmu je dátová analýza v širšom kontexte – môže ísť o úlohy predikcie, zhlukovania, klasifikácie alebo detekcie anomálií v rôznych doménach. Zaujímavé výzvy ponúkajú úlohy, kde spracovanie závisí nielen na postupnosti udalostí v samotnom dátovom prúde, ale aj na širšom znalostnom kontexte. Téma bude naviazaná na výskumný projekt, resp. spoluprácu s priemyslom.
Annotation in English: Nowadays a huge amount of data is generated every day. In order to get value from these datasets, it is necessary to process them effectively. The information, which is hidden in them can be very useful in supporting decision processes, therefore this topic becomes very popular today. Due to various reasons, the traditional methods are not generally usable, therefore new approaches have to be found. An actual research area is the optimization in energy domain, but the subject of interest is data analysis in broader context - including the tasks of predictive modeling, clustering, classification or anomaly detection in various domains. Interesting challenges are particularly those tasks, where the processing depends not only on the sequence of events, but also on the broader knowledge context. The PhD project will be linked to the research project, or the cooperation with industry.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-IIS Intelligent Information Systems
D-IISxA Intelligent Information Systems (study in English)