16. 6. 2019  20:42 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej
Názov témy anglicky: Patterns in Agile Software Development and Beyond
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva - FIIT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Anotácia: Efektívne spôsoby organizovania ľudí boli zachytené vo forme organizačných vzorov (napr. Architect Also Implements, Engage Customers alebo Developer Controls Process). Je potrebné urobiť organizačné vzory prístupnejšími pre všetkých ľudí zapojených do vývoja softvéru, podporiť ich zahrnutie do organizácií a skúmať ako súvisia s modularizáciou softvéru. Periférne vnímanie ako prostriedok vysokoúčinnej a nenáročnej komunikácie medzi vývojármi si zaslúži zvláštnu pozornosť. Na všeobecnejšej úrovni, mali by sa skúmať možnosti prenesenia idey vzorov, ako je etablovaná vo vývoji softvéru, do iných oblastí, vrátane sociálnej inovácie a umenia.
Anotácia anglicky: Effective ways of organizing people known from agile software development have been captured in the form of organizational patterns (e.g., Architect Also Implements, Engage Customers, or Developer Controls Process). There is a need to make organizational patterns more accessible to all the people involved in software development, to facilitate their incorporation in organizations, and to explore how they are related to software modularization. Here, peripheral perception as a means of highly effective and effortless communication among developers deserves a particular attention. On a more general level, the possibilities of transposing the idea of patterns, as affirmed in software development, to other areas, including social innovation and arts, should be explored.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-IIS inteligentné informačné systémy-- nezadané -- -- nezadané --
D-IISxA inteligentné informačné systémy (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --