Oct 15, 2019   11:46 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Reprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostí
Title of topic in English: Representing and Reusing Software Knowledge
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Annotation: Enormné intelektuálne úsilie sa investuje do tvorby softvéru, ale len zlomok zo všetkých softvérových znalostí, ktoré v tomto procese vznikajú, sú pohotovo zvovupoužiteľné. Ďalší výskum radov softvérových výrobkov a manažmentu variability, doménovo špecifických jazykov alebo softvérových vzorov by mohol pomôcť toto zmeniť. Všeobecnejšie vzaté, bolo by vhodné skúmať, ako heterogénne softvérové znalosti obsiahnuté v rôznych artefaktoch vytváraných počas vývoja softvéru (vrátane početných dokumentov a neformálnych skíc) môžu byť efektívne reprezentované a znovupoužité. Jednou zo zvlášť zaujímavých ideí je prepojiť a vizualizovať softvérové znalosti pomocou viacrozmerného modelovania softvéru, v čom môžu pomôcť doménovo špecifické modelovanie v kombinácii s viacúrovňovým metamodelovaním.
Annotation in English: Enormous intellectual efforts are being invested into producing software, but only a fraction of all the software knowledge being created in this process is readily reusable. Further research of software product lines and variability management, domain specific languages, and software patterns could help change this. Speaking more generally, it would be worthwhile exploring how heterogeneous software knowledge contained in various artifacts being produced during software development (including numerous documents and informal sketches) can be efficiently represented and reused. One particularly interesting idea is to interrelate and visualize software knowledge employing multidimensional software modeling, in which domain specific modeling combined with multilevel metamodeling might help.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-IIS Intelligent Information Systems
D-IISxA Intelligent Information Systems (study in English)