May 26, 2019   3:43 p.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Komunikácia v prostredí internetu vecí
Title of topic in English: Communication in the environment of Internet of Things
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Annotation: Internet vecí predstavuje zložitú štruktúru nehomogénnych prvkov s rôznym stupňom a úrovňou inteligencie. Ich vzájomná komunikácia preto predstavuje rôznu úroveň zložitosti a špecifickú architektúru. Téma sa týka problematiky skúmania vybranej časti metód tejto komunikácie vrátane komunikácie v počítačových sieťach. Pokrýva formálne metódy opisu vlastností komunikačných prostriedkov a protokolov. Je zameraná najmä na mobilné komunikačné prostriedky a systémy, vrátane riešenia bezpečnostných aspektov na rôznych úrovniach.
Annotation in English: The Internet of Things represents a complicated structure of non-homogeneus components with the various level of intelligence. For that reason, their interaction and communication denotes a separate level of complexity and a specific architecture. The topic deals with research in a chosen part of this interaction including communication in computer networks. That covers formal description methods of communication devices and protocols. Study is mainly focused on the mobile communication devices and systems. Security aspects at various levels are included.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --