May 24, 2019   9:22 p.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Dôvera a súkromie používateľov v elektronickom vzdelávaní
Title of topic in English: User Trust and Privacy in E-learning
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Annotation: Pri práci v e-learningovom systéme môže byť používateľ z rôznych dôvodov sledovaný, monitorovaný a jeho správanie môže byť modelované. Dôvodov je niekoľko – identifikácia a autentifikácia používateľa, zvýšenie bezpečnosti pri citlivých operáciách, odporúčanie používateľov, sledovanie emocionálneho stavu a skúseností používateľa s cieľom odporúčania. Súkromie používateľa, jeho komfort a obojstranná dôvera sú dôležité aspekty pri práci v e-learningovom systéme. Treba skúmať vhodný model súkromia a takisto dôvery, ktoré by boli základom pre zabezpečovanie súkromia a dôvery používateľov. Krádež identity môže mať nesmierne následky nielen v univerzitnom prostredí. Potenciál skúmania je v oblasti budovania používateľských profilov pri práci v počítačovom systéme s cieľom zaručenia obojstrannej dôvery a udržania potrebného súkromia používateľa.
Annotation in English: User can be tracked, monitored and can have his behavior modeled during the work in an e-learning system for various reasons, such as user identification and authentication, increasing security for sensitive operations, user recommendation, tracking user's emotional state and user's experience to provide recommendation. User's privacy, comfort and mutual trust are important aspects during the work in e-learning systems. It is necessary to conduct research to develop an appropriate user privacy model and trust model that could serve as the basis for providing user privacy and trust. Identify theft can result in severe consequences outside the academic environment as well. The research potential can be found in building user profiles during the work in computer systems in order to assure mutual trust and maintain the required level of user's privacy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --