May 25, 2019   5:33 p.m. Urban
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Učenie umelých neurónových sietí
Title of topic in English: Artificial neural networks training
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Annotation: Popularita umelých neurónových sietí v doméne strojového učenia v poslednom čase významne vzrástla. Je to hlavne vďaka novým úspešne použitým prístupom učenia a architektúram neurónových sietí, ako aj dostupnosťou masívne paralelných výpočtových prostriedkov na trénovanie sietí (čipov grafických kariet). Hlboké architektúry neurónových sietí preukázali schopnosť napodobňovať ľudí pri rôznych úlohách (spracovanie prirodzeného jazyka, opis scény, alebo hranie hier). Skúmanie nových architektúr a prístupov trénovania neurónových sietí stále prináša výzvy a príležitosti pri riešení problémov, ktoré dokážu ľudia vyriešiť lepšie ako stroje (napríklad spracovanie prirodzeného jazyka).
Annotation in English: The popularity of artificial neural networks in the field of machine learning has increased significantly recently. This is mainly due to new successful learning approaches and neural network architectures, as well as the availability of massive parallel computing capabilities (graphics card chips). Deep neural network architectures have demonstrated the ability to mimic people in various tasks (natural language processing, scene description, or game play). Research of new architectures and neural network training approaches still brings challenges and opportunities to solve problems that people can handle better than machines (e.g. natural language processing).



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --