15. 6. 2019  22:42 Vít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Učenie umelých neurónových sietí
Názov témy anglicky: Artificial neural networks training
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva - FIIT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Anotácia: Popularita umelých neurónových sietí v doméne strojového učenia v poslednom čase významne vzrástla. Je to hlavne vďaka novým úspešne použitým prístupom učenia a architektúram neurónových sietí, ako aj dostupnosťou masívne paralelných výpočtových prostriedkov na trénovanie sietí (čipov grafických kariet). Hlboké architektúry neurónových sietí preukázali schopnosť napodobňovať ľudí pri rôznych úlohách (spracovanie prirodzeného jazyka, opis scény, alebo hranie hier). Skúmanie nových architektúr a prístupov trénovania neurónových sietí stále prináša výzvy a príležitosti pri riešení problémov, ktoré dokážu ľudia vyriešiť lepšie ako stroje (napríklad spracovanie prirodzeného jazyka).
Anotácia anglicky: The popularity of artificial neural networks in the field of machine learning has increased significantly recently. This is mainly due to new successful learning approaches and neural network architectures, as well as the availability of massive parallel computing capabilities (graphics card chips). Deep neural network architectures have demonstrated the ability to mimic people in various tasks (natural language processing, scene description, or game play). Research of new architectures and neural network training approaches still brings challenges and opportunities to solve problems that people can handle better than machines (e.g. natural language processing).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AI aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI4 aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --