May 27, 2019   5:43 a.m. Iveta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Zvýšenie bezpečnosti webových systémov
Title of topic in English: Increasing the security of web systems
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Annotation: Systémy detekcie prienikov predstavujú dôležité nástroje na zvýšenie bezpečnosti webových systémov. Webový systém je chápaný ako celok pozostávajúci z webového servera, webovej aplikácie a databázy vrátane komunikačného protokolu http. Primárnu pozornosť pri skúmaní nových metód detekcii prienikov je potrebné venovať metódam založených použití výpočtovej inteligencii. Na základe analýzy dostupných metód výpočtovej inteligencie (napr. neurónové siete, fuzzy množiny, evolučné algoritmy, hlboké učenie) treba vyhodnotiť ich charakteristiky a posúdiť mieru splnenia požiadaviek na vytvorenie dobrého modelu pre detekciu prieniku. Pri návrhu dobrého modelu treba uvažovať viacero klasifikátorov a ich hierarchické usporiadanie. Účinnosť navrhnutej metódy bude posúdená pomocou štandardných testovacích datasetov.
Annotation in English: Intrusion detection systems introduce important tools for increasing of web systems. The web system is perceived as a whole, consisting of web server, web application and database including http communication protocol. The primary consideration when examining new methods of intrusion detection should be paid to methods based on computer intelligence. Based on analysis of available methods of computational intelligence (e.g. neural networks, fuzzy sets, evolutionary algorithms, deep learning) one must evaluate their characteristics and assess the degree of compliance with the requirements for creating a good model for intrusion detection. Developing new detection model one should considerate many classifiers and their hierarchy approach. The effectiveness of the proposed methods will be assessed by standard testing datasets.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --