Oct 17, 2019   10:57 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Metriky v informačnej bezpečnosti
Title of topic in English: Research in information security metrics
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Annotation: Požiadavka na kvantitatívne hodnotenia informačnú bezpečnosť v organizácii vyžaduje nové objektívne postupy hodnotenia. Takéto hodnotenie by malo vychádzať na jednej strane zo štandardov v oblasti informačnej bezpečnosti, ktoré nám poskytujú návod ako bezpečnosť hodnotiť a na druhej strane z poznania infraštruktúry počítačových systémov v rámci organizácie ako aj cieľov, ktoré organizácia sleduje a údajov, ktoré sú organizáciou spracovávané. Hodnotenie bude vychádzať zo vzťahov medzi aktívami a identifikovanými zraniteľnosťami a hrozbami, ktorým organizácia vzhľadom na svoje ciele čelí. Výsledné hodnotenie vykonané vzhľadom na vzťahy v organizácií bude založené na kvantitatívnom hodnotení pomocou bezpečnostných metrík.
Annotation in English: The requirement for quantitative evaluation of security in organization needs new objective evaluation procedure. This evaluation should be based on standards in the field of information security that provide us with guidelines how to evaluate security and will be based on knowledge of computer system infrastructure in organization as well as goals that organization wants to fulfill and data that is processed by organization. Basis for evaluation is set of relationships among assets, identified vkoulnerabilities and threads that organization faces with regard to its goals. Final evaluation conducted with regard to relationships in organization is based on quantitative evaluation with security metrics.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)
D-AI4 Applied Informatics
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)