15. 10. 2019  13:55 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výskum príčin vzniku geometrických odchýlok s využitím metrologických systémov pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaných za studena
Názov témy anglicky: Research on causes of geometrical deviations using metrological systems in the production of seamless cold drawn tubes
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Anotácia: Tvarová a rozmerová stálosť oceľových rúr má zásadný vplyv na ďalší technologický proces spracovania rúr, t. j. na druhovýrobu (napr. v automobilovom priemysle, kde rozmerové tolerančné pásma patria medzi najprísnejšie). Výskumu tvarovej stálosti rúr pomocou kontaktných metrologických systémov (súradnicový merací stroj s dotykovou sondou) a bezkontaktných meracích systémov (optický 3D skener využívajúci aktívnu trianguláciu (štruktúrované svetlo)) je potrebné venovať pozornosť. Výsledné vlastnosti rúr závisia od množstva faktorov, napr. od tvarovej nestability v jednotlivých fázach výrobného procesu v technologickom postupe výroby rúr. Nerovnomerná deformácia ovplyvňuje vnútornú štruktúru materiálu a tým aj tvarovú stabilitu v následnej operácii v dôsledku anizotropie vlastností. Experimentálne procesy budú numericky simulované v prostredí počítačového programu. Cieľom je identifikovať, kvantifikovať a následne stanoviť vplyv geometrických odchýlok na nestabilitu rozmerov rúr a ich technologická dedičnosť, čím sa predpokladá splnenie najprísnejších technicko-dodávateľských podmienok pre priemysel. Dizertačná práca bude riešená v spolupráci so Železiarňami Podbrezová a.s.
Anotácia anglicky: The shape and dimensional stability of the steel tubes has a major influence on the further technological process of the tube processing, i. e. on secondary production (for example, parts of a car, where the dimensional tolerance fields are one of the toughest). It is important to pay attention to the research of the shape stability of the tubes by means of contact metrology systems (coordinate measuring machine with touch probe) and non-contact measuring systems (optical 3D scanner using active triangulation (structured light)). The resulting properties of the tubes depends on a number of factors, e.g. from the shape instability in the individual phases of the production process in the process of production of tubes. Uneven distortion affects the internal structure of the material and hence the shape stability in the subsequent operation due to the anisotropy of properties. Experimental processes will be numerically simulated in the software. The aim is to identify, quantify and subsequently determine the effect of geometrical deviations on the instability of the tube dimensions and their technological inheritance, which is supposed to meet the most stringent technical and supplier conditions for the industry. The dissertation thesis will be worked out in cooperation with Železiarne Podbrezová a.s.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály