24. 6. 2019  23:40 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Spracovanie signálu metódami umelej inteligencie.
Názov témy anglicky: Methods of Artificial Intelligence in Signal Processing Domain
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky - FIIT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Anotácia: Metódy umelej inteligencie sú už tradične významným nástrojom pri spracovaní signálu. V poslednej dobe to bol predovšetkým výskum metód učenia hlbokých neurónových sietí s konvolučnou neurónovou vrstvou, ktorý priniesol veľmi sľubné výsledky napríklad pri rozpoznávaní reči, rozpoznávaní rukou písaného písma, rozpoznávaní objektov v obraze a podobne.Učenie hlbokých neurónových sietí poskytuje obrovský potenciál pre riešenie mnohých ďalších úloh spracovania signálu a získavania informácie či už z jednodimenzionálneho signálu ako je napr.zvuk, v špeciálnom prípade reč alebo hudba, alebo z viacdimenzionálneho signálu ako napr. rozpoznávanie alebo porozumenie vizuálnej informácie v obraze, alebo vo videu. Výskum v priebehu doktorandského štúdia sa sústredí na jednu vybranú aplikačnú oblasť spracovania signálu metódami umelej inteligencie, predovšetkým s využitím hlbokých neurónových sietí.
Anotácia anglicky: In the wide field of artificial intelligence, several methods have grown into distinguished methods for various digital signal processing tasks. Recently, research on deep learning and neural networks with convolutional layers brought very promising results in the tasks such as speech recognition, handwritten scripture recognition, object recognition etc.Training of deep neural networks admittedly provides great potential for solving many other signal processing tasks including pattern recognition, synthesis or information retrieval, from one-dimensional signals such as speech or music from the audio domain, or from the multi-dimensional signal such as image or video from the visual domain. During this doctoral study, research should be focused on methods of artificial intelligence, though mainly deep learning methods, applied to selected problem from digital signal processing domain.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AI aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI4 aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --