Oct 23, 2019   10:05 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Počítačové videnia v medicínskych aplikáciách.
Title of topic in English: Computer Vision Processing in Medical Applications
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Annotation: Počítačové videnie získava stále významnejšiu pozíciu pri automatickom spracovaní medicínskych vizuálnych dát, predovšetkým radiologických a mikroskopických snímkov. Najdôležitejšie aktuálne oblasti výskumu počítačového videnia v medicínskych aplikáciách súvisia s diagnostikovaním rôznych ochorení a ich cieľom je poskytnúť lekárovi ďalšie relevantné informácie, prípadne v automatickom alebo poloautomatickom režime ho odbremeniť od niektorých úkonov. Pre splnenie týchto cieľov je potrebný predovšetkým vývoj nových, robustných metód segmentácie, ktorý je aplikovaný napr. na segmentáciu anomálií orgánov, tumorov, sledovanie ich vývinu v čase. Nemenej významné je získavanie ďalšej informácie z medicínskych vizuálnych dát ako je napr. posúdenie malignity nádorov z mamografických snímkov alebo rôzne informácie z mikroskopických snímkov. Výskum v priebehu doktorandského štúdia sa sústredí na jednu z uvedených oblastí.
Annotation in English: Computer vision is becoming increasingly important in the automatic clinical processing of medical visual data, particularly in the processing of radiological and microscopic images. The most important current research of medical applications of computer vision is related to the diagnosis of various diseases with the aim to give more relevant information to the doctor as a result of an automatic processing or to reduce time-consuming actions of the doctor (semi-automatic mode).To meet these objectives, it is necessary to develop new, robust methods of segmentation that could be applied for example for the segmentation of anomalies organs, tumors, monitoring their development over time, etc. It is also important to obtain additional information from the medical visual data such as assessment of malignant tumors in mammographic images or to get an information from various types of microscopic images. The research in the doctoral studies will focus on one of these areas.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)
D-AI4 Applied Informatics
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)