19. 2. 2020  1:31 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Počítačové videnia v medicínskych aplikáciách.
Názov témy anglicky: Computer Vision Processing in Medical Applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky - FIIT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Anotácia: Počítačové videnie získava stále významnejšiu pozíciu pri automatickom spracovaní medicínskych vizuálnych dát, predovšetkým radiologických a mikroskopických snímkov. Najdôležitejšie aktuálne oblasti výskumu počítačového videnia v medicínskych aplikáciách súvisia s diagnostikovaním rôznych ochorení a ich cieľom je poskytnúť lekárovi ďalšie relevantné informácie, prípadne v automatickom alebo poloautomatickom režime ho odbremeniť od niektorých úkonov. Pre splnenie týchto cieľov je potrebný predovšetkým vývoj nových, robustných metód segmentácie, ktorý je aplikovaný napr. na segmentáciu anomálií orgánov, tumorov, sledovanie ich vývinu v čase. Nemenej významné je získavanie ďalšej informácie z medicínskych vizuálnych dát ako je napr. posúdenie malignity nádorov z mamografických snímkov alebo rôzne informácie z mikroskopických snímkov. Výskum v priebehu doktorandského štúdia sa sústredí na jednu z uvedených oblastí.
Anotácia anglicky: Computer vision is becoming increasingly important in the automatic clinical processing of medical visual data, particularly in the processing of radiological and microscopic images. The most important current research of medical applications of computer vision is related to the diagnosis of various diseases with the aim to give more relevant information to the doctor as a result of an automatic processing or to reduce time-consuming actions of the doctor (semi-automatic mode).To meet these objectives, it is necessary to develop new, robust methods of segmentation that could be applied for example for the segmentation of anomalies organs, tumors, monitoring their development over time, etc. It is also important to obtain additional information from the medical visual data such as assessment of malignant tumors in mammographic images or to get an information from various types of microscopic images. The research in the doctoral studies will focus on one of these areas.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AI aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)