Oct 16, 2019   12:04 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.
Title of topic in English: Visual Object Detection and Object Recognition
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Annotation: Napriek významným pokrokom v poslednej dobe zostáva výskum vizuálnej detekcie, rozpoznávania objektov a rozpoznávania kategórií objektov jednou z kľúčových úloh počítačového videnia. Doteraz bolo skúmaných mnoho rôznych prístupov riešenia ako sú napr. lokálne deskriptory, vrecia príznakov, metódy hlbokého učenia s použitím konvolučných neurónových sietí a iné. Cieľom detekcie a rozpoznávania objektov je napr. automatický sémantický popis objektov na scéne, ich segmentácia, prípadne automatická interpretácia scény z vizuálnych dát. Výskum v priebehu doktorandského štúdia sa sústredí na návrh nových metód vizuálnej detekcie a rozpoznávania objektov s využitím umelej inteligencie.
Annotation in English: Despite major advances in the last years, the research on visual detection, object recognition and recognition categories of objects remains as one of the key tasks of computer vision. Many different approaches such as methods using local descriptors, bag of words, methods of deep learning using convolution neural networks, have been examined. The purpose of objects detection and recognition will be an automatic semantic description of objects in the scene, their segmentation or automatic interpretation of the scene from visual data. Research during the doctoral studies will focus on the development of new methods of visual detection and object recognition using artificial intelligence.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)
D-AI4 Applied Informatics
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)