Oct 18, 2019   8:45 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám
Title of topic in English: Program flow checking in embedded hard-RT systems
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Annotation: Občasné a prechodné poruchy tvoria podstatnú časť všetkých porúch vo vnorených systémoch. Zistenie ich vplyvu na tok programu si vyžaduje, aby sa systém nachádzal v svojom pracovnom prostredí a kontrola sa vykonávala súbežne s behom programu. Dodatočné kontrolné procesy a kontrolné prostriedky nesmú znížiť výpočtový výkon systému natoľko, aby nebola dodržaná doba odozvy.
Annotation in English: Intermittent and transient faults form the substantial portion of all embedded system faults. Detection of their impacts on the program flow requires the system to be placed in its own working environment and the checking has to be performed in concurrent with the program execution. Additional checking processes and checking tools must not decrease the computing power of the system leading to the exceedance of the response time.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)
D-AI4 Applied Informatics
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)