26. 6. 2019  14:02 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Pro-aktívna ochrana programu pred škodlivým softvérom
Názov témy anglicky: Pro-active program protection against malware
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky - FIIT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Anotácia: V súčasnosti je najvýznamnejším prostriedkom ochrany pred škodlivým softvérom antivírusový program. Jeho schopnosti sú však limitované samotnými algoritmami detekcie, rýchlosťou aktualizácie databázy a pod. Škodlivý softvér môže ovplyvniť správanie sa programu mnohými spôsobmi. Potrebná je analýza týchto možností a návrh nových metód vývoja takých programov, ktoré budú mať schopnosť vlastnej ochrany pred škodlivým softvérom, aj pred takým, ktorý nebol detekovaný antivírusovým programom.
Anotácia anglicky: Currently, the most important method of protection against malware is an antivirus program. However, its performance is limited by the available detection algorithms, frequency of the database updates and other factors. The impact of a malvare on the program behaviour can differ. It is necessary to analyze the possible impacts and design new methods of development of such programs that will be capable of their own protection against malware, even such that was not detected by the antivirus software.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AI aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI4 aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --